DANĚ A PRÁVO pro Windows 9x/ME/2000/XP/VISTA/7 ----------- :::: Objednat ZDE ::::

Vyhledat aktuální znění zákonů, předpisů a nařízení je práce pro silné nervy. Proto Vám nabízíme program DANĚ A PRÁVO, ve kterém je hledání velmi rychlé a jednoduché. Program obsahuje výběr ze sbírek zákonů souvisejících především s podnikatelskou činností a navíc vzory smluv z práva obchodního, občanského ale i rodinného.

Abychom Vaše rozhodování usnadnili, nabízíme desetidenní testovací lhůtu ostré verze s možností vrácení programu i peněz.

Cena bez DPH: 750,- Kč.VÝBĚR ZE SBÍREK ZÁKONŮ


POKYNY MINISTERSTVA FINANCÍ

D-346 - pokyn k prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní ...
D-343 - pokyn k postupu v souvislosti se směrnicí Rady EU ...
D-334 - sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen ...
D-333 - sdělení k závaznému posouzení způsobu ...
D-342 - rozhodnutí o prominutí daně silniční
D-336 - prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí
D-331 - struktura a tvar datové zprávy k podání o daňové povinnosti
D-330 - nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně
D-329 - k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení
D-324 - výklad pojmu "bytové potřeby" ...
D-323 - prominutí správního poplatku ...
D-322 - prominutí správního poplatku ...
D-321 - stanovení jednotlivých kurzů za 2008
D-320 - o průměrných cenách pohonných hmot 2008
D-319 - nejčastější důvody pro prominutí daně
D-309 - o prominutí ůroku z prodlení
D-308 - stanovení lhůt v daňovém řízení
Daně a právo 10/2011
D-346 - pokyn k prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní ...
D-343 - pokyn k postupu v souvislosti se směrnicí Rady EU ...
D-334 - sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen ...
D-333 - sdělení k závaznému posouzení způsobu ...
D-342 - rozhodnutí o prominutí daně silniční
D-336 - prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí
D-331 - struktura a tvar datové zprávy k podání o daňové povinnosti
D-330 - nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně
D-329 - k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení
D-324 - výklad pojmu "bytové potřeby" ...
D-323 - prominutí správního poplatku ...
D-322 - prominutí správního poplatku ...
D-321 - stanovení jednotlivých kurzů za 2008
D-320 - o průměrných cenách pohonných hmot 2008
D-319 - nejčastější důvody pro prominutí daně
D-309 - o prominutí ůroku z prodlení
D-308 - stanovení lhůt v daňovém řízení

 

DANĚ

280/2009 Sb. - daňový řád
586/1992 Sb. - o daních z příjmů
593/1992 Sb. - o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu
353/2003 Sb. - o spotřebních daních
235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty
357/1992 Sb. - o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
16/1993 Sb. - o dani silniční
338/1992 Sb. - o dani z nemovitostí
484/2006 Sb. - výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice ...

MZDA

262/2006 Sb.   Zákoník práce
118/2000 Sb. - o ochraně zaměstnanců při platební neschop. zaměstnav. ...
567/2006 Sb. - o minimální mzdě ...
377/2010 Sb.  Vyhláška - základní sazba náhrady za používání mot. vozidel
---------------- a stravné a průměrné ceny pohonných hmot
350/2010 Sb. - Vyhl. - základní sazby zahraničního stravného pro    2011

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

117/1995 Sb. - o státní sociální podpoře
110/2006 Sb. - o životním a existenčním minimu
435/2004 Sb. - o zaměstnanosti
100/1988 Sb. - o sociálním zabezpečení
582/1991 Sb. - o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/2006 Sb. - odchylná úprava pracovní doby ...
48/1997 Sb. - o veřejném zdravotním pojištění
187/2006 Sb. - o nemocenském pojištění
266/2006 Sb. - o úrazovém pojištění zaměstnanců
592/1992 Sb. - o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění

ÚČETNICTVÍ

563/1991 Sb. - o účetnictví (účetní uzavěrka atd.)
500/2002 Sb. - Vyhl. kterou se provádí některá ustanovení zákona 563/1991Sb.
----------------- o účetnictví, (způsoby oceňování  atd.)
48/2003 FZ.  - České účetní standardy pro podnikatele

OSTATNÍ

348/2005 Sb.  - o rozhlasových a televizních poplatcích
379/2005 Sb.  - o opatření k ochraně před škodami ...
215/2005 Sb.  - o registračních pokladnách ...
254/2004 Sb.  - o omezení plateb v hotovosti ...
47/2002 Sb.  - o podpoře malého a středního podnikání ...
185/2001 Sb.  - o odpadech ...
477/2001 Sb.  - o obalech ...
117/2001 Sb.  - o veřejných sbírkách ...
120/2001 Sb.  - o soudních exekutorech a exekuční činnosti ...
227/2000 Sb.  - o elektronickém podpisu a ...
284/2009 Sb.  - o platebním styku
121/2000 Sb.  - o právu autorském, ...
168/1999 Sb.  - o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem ...
205/1999 Sb.  Vyhl. kterou se provádí zákon 168/1999 Sb., o pojištění ...
40/1964 Sb.  Občanský zákoník
72/1994 Sb. - kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy ...
219/1995 Sb.  Devizový zákon
137/2006 Sb. - o veřejných zakázkách
143/2001 Sb. - o ochraně hospodářské soutěže
182/2006 Sb. - Insolvenční zákon
312/2006 Sb. - o insolvenčních správcích
455/1991 Sb.  Živnostenský zákon
278/2008 Sb.  Nařízení, obsahové náplně jednotlivých živností
513/1991 Sb.  Obchodní zákoník
13/1993 Sb.  Celní zákon
64/1986 Sb. - o České obchodní inspekci
526/1990 Sb. - o cenách
634/1992 Sb. - o ochraně spotřebitele
116/1990 Sb. - o nájmu a podnájmu nebytových prostor
110/1997 Sb. - o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
----------------- a doplnění některých souvisejících zákonů

VZORY SMLUV

Smlouva o výpůjčce
Uznání dluhu
Kupní smlouva podle občanského zákoníku
Smlouva o obstarání věci
Smlouva o převzetí závazku
Smlouva o půjčce
Smlouva o sdružení
Smlouva o nájmu věcí movitých
Stanovy občanského sdružení
Uznání závazku
Kupní smlouva
Smlouva o zprostředkování
Smlouva o výhradním obchodním zastoupení
Smlouva o budoucí smlouvě kupní
Kupní smlouva podle obchodního zákoníku
Smlouva o umístění reklamy
Mandátní smlouva uzavřená dle ustanovení ...
Sponzorská smlouva
Smlouva o koupi cenných papírů
Dohoda o pracovní činnosti
Platový výměr
Pracovní smlouva - vedlejší pracovní poměr
Žádost o přijetí do pracovního poměru
Pracovní smlouva
Seznámení zaměstnance s předpisy (§35 ZP)
Příloha k žádosti o pracovní povolení
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohoda o skončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
Odvolání z funkce
Výpověď daná zaměstnancem
Odstoupení od pracovní smlouvy
Dohoda o skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Oznámení výše náhrady škody (1)
Oznámení výše náhrady škody (2)
Smlouva o mzdě
Dohoda o srážkách ze mzdy
Návrh otce na úpravu výchovy a výživy
Dohoda o vypořádání práv a povinností společného bydlení
Dohoda o vypořádání společného jmění manželů
atd.